Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

Помогите пожалуйста по физике срочноооо!!! 10-класс мониторинг. 4-чейрек И.Раззаков...

+459 голосов

Помогите пожалуйста по физике срочноооо!!! 10-класс мониторинг. 4-чейрек И.Раззаков атындагы №7 орто мектебинин 10—классынын окуучусу ____________________________физикадан жазган тесттик иши. 1)Электр чынжыры ички каршылыгы 2 Ом болгон ток булагынан жана каршылыгы 12 Ом керектөөчүдөн түзүлгөн.Ток булагынын ЭККү канчага барабар? Чынжырдагы ток күчү 6А. А) 72В Б) 12В В)84В Г)60В 2)Элементтин кыскычтарындагы чыңалуу 1,8Вко барабар.Эгерде элементтин ичиндеги чыңалуунун төмөндөшү 0,4В болсо,анда элементтин ЭККү тап? А)2В Б)2,2В В)2,4В Г) 2,8В 3)R1=2 Ом жана R2=4 Ом каршылыктары жарыш туташтырылган.Эгерде чыңалууну турактуу кармап бул өткөргүчтөрдү удаалаш туташтырсак,анда участоктогу ток күчү кандай өзгөрөт? А)2,5 эсе чоңоёт Б)4,5 эсе чоңоёт В) 2,5 эс азаят Г) 4,5 эсе азаят 4)Металлдардагы электр тогу эмнелердин ирээттелген кыймылы? А)элетрондордун Б) протондордун В) оң иондордун Г) терс иондордун 5)Элетролиз учурунда катоддо 200с ичинде 0,6г никель бөлүнүп чыкты.Электролит аркылуу кандай ток өткөн? Никелдин электрохимиялык эквиваленти 0,3•10-6кг/Кл . А)2А Б) 4А В) 3А Г) 10А Газдардагы токту алып жүрүүчүлөр болуп эмнелер саналат? А)жалаң электрондор Б)оң жана терс иондор В) оң жана терс иондор,электрондор Г)жалаң терс иондор 7) Электрондун чыгуу жумушу 1,82•10-20Дж болсо,электрон кандай эң кичине ылдамдыкка ээ болгондо атомдон учуп чыга алат? А)50м/с Б) 100м/с В) 150м/с Г) 200м/с 8)Эгерде германийге кошунду катары беш валенттүү мыщьяктын атомун киргизсек,анда жарым өткөргүчтө кандай түрдөгү өткөрүмдүүлүк пайда болот?Германий төрт валенттүү. А)көзөнөктүү n-тибиндеги В) р-тибиндеги Г)акцептордук 9)Электро плиткасында 3А ток күчүндө 5с ичинде 3600Дж жылуулук бөлүнүп чыгат. Плитанын спиралынын каршылыгы кандай? А)40 Ом Б)60 Ом В) 80 Ом Г) 100 Ом 10) 1кВт•саат канча Джоулга барабар ? А)1Дж Б) 1кДж В) 3,6 МДж Г) 3600Дж


Кыргыз тили Начинающий (965 баллов)
Дан 1 ответ
+186 голосов

Ответ:4)А 6)В 10)В

Объяснение:

(29 баллов)
...