Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

Камедыя Я. Купалы “Паўлінка” Частка А 1.Час напісання п’есы: 1) 1906 г.; 2) 1912 г.; 3)...

+281 голосов

Камедыя Я. Купалы “Паўлінка” Частка А 1.Час напісання п’есы: 1) 1906 г.; 2) 1912 г.; 3) 1916 г.; 4) 1910 г.; 5) 1909 г. 2.Першая пастаноўка п’есы адбылася: 1) 21 лютага 1913 г. у Санкт-Пецярбургу; 2) 3 снежня 1914 г. у Мінску; 3) 27 студзеня 1913 г. у Вільні; 4) 17 верасня 1912 г. у Маскве; 5) 3 мая 1944 г. у Томску. 3.Колькі актаў у камедыі? 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 4.Колькі герояў у творы? 1) 5; 2) 7; 3) 6; 4) 3; 5) 4. 5.Па чыім даносе арыштавалі Якіма Сароку? 1) А. Быкоўскага; 2) С. Крыніцкага; 3) П. Пустарэвіча; 4) Альжбеты; 5) Агаты. 6.Хто па прафесіі Якім Сарока? 1) судовы следчы; 2) землямер; 3) урач; 4) настаўнік; 5) музыкант. 7.Каму належаць выслоўі? 1) “каханенькая, родненькая” __; 2) “тудэма-сюдэма”__; 3) “вось-цо-да”__; 4) “Вот так на ўсе бакі дзеўка!.. як сторублёвая кабыла” __; 5) “Як зязюлька, праз акно фырр, а пятух цап, а поп крапілам пырсь!” __. 1) А. Быкоўскаму; 2) С. Крыніцкаму; 3) Якіму Сароку; 4) Агаце; 5) Пранцісю Пустарэвічу. 8.Дапоўніце фразы: а) П а ў л і н к а (да музыкаў). Мацуйцеся, мацуйцеся, музыканцікі. А то ўжо ногі чэшуцца. Так і хочацца з панам Адольфам сыпнуць “Лявоніху”. А д о л ь ф. Фі! Я _ _ б) П а ў л і н к а. Ізноў скруціў (папраўляе). Вось гэтак было, гэтак біць трэба, а з гэтай хаджу, і пан Адольф ізноў _ в) С ц я п а н. Ты гэта, каханенькая, родненькая, куды манілася ляцець? П а ў л і н к а. Я!..Я!..хацела замуж ісці. С ц я п а н і А л ь ж б е т а. Праз вакно?! П а ў л і н к а. А што ж, калі _ _ 9.Які герой з’яўляецца ў п’есе толькі адзін раз? _ 10.Як Сцяпан Крыніцкі называе Якіма? _ 11.Пазнайце героя па яго выказванні: а) “Бацькі спачатку пазлуюць, пазлуюць трохі і адпусцяцца, – ведама, бацькоўскае сэрца”_ б) “Выбачайце, выбачайце, каханенькая, родненькая, адно не скажыце, што ўсяго было ўдаволь, толькі прынукі не было” _ в) ”Собственно, ці свінні елі, ці шляхта папасавалася – гэтак, вось-цо-да, стол выглядае, пане дабрудзею” _ г) “Э-э! Я думала, хто там! Ажно нічога людскага. Толькі ездзіць ды нюхае, якая дзяўчына пасагу больш мае, а сам дык голы, як бізун” _ д) “Але, але! Калісь былі ўсе мужыкі, ну дык цяпер кожны чалавек мужыцкага роду, хоць каторы і прыкідваецца панам ці графам. Ды і што гаварыць! Адам і Ева і то былі мужыкамі” _ е) “Ціха, мае дзеткі, ціха. Не гаруй, не маркоцься, міленькая, вельмі. Неяк жа ды будзе. Бог найвышэйшы, тудэма-сюдэма, міласэрны, і аб тваёй тут цяжанькай долі не забудзецца” _ ж) “Хэ-хэ-хэ! Я да ўсякай патраплю падлізацца” _ 12.Пазнайце героя па яго кароткай характарыстыцы: а) добрая і спагадлівая жанчына, якая любіць дачку, але ва ўсім падпарадкоўваецца мужу _ б) інтэлігентны чалавек, змагар за інтарэсы люду_ в) збяднелы шляхціц, які, аднак, не ганарыцца сваім паходжаннем, любіць роднае, беларускае _ г) абмежаваны чалавек з велізарнымі прэтэнзіямі і мізэрнымі магчамасцямі _ д) прыгожая, разумная, актыўная ў абароне свайго шчасця _ е) небагаты шляхціц, клапатлівы бацька, някепскі гаспадар, аднак яму ўласціва фанабэрыстасць і жаданне выдаць дачку за “панка” _ ж) знешне суровая і грубая, аднак добрая і чулая да іншых жанчына _ Частка В 1.Дзе і калі адбываюцца падзеі ў творы?_ _ 2.Якія падзеі складаюць сюжэт твора? _ _ 3.Якія словы найлепш характарызуюць Паўлінку як асобу дзейсную, актыўную, бескампрамісную? _


Беларуская мова (28 баллов)
Дан 1 ответ
+172 голосов

1. 2) 1912г.

2. 3) 27 студзеня 1913 г. у Вільні

3. 2) 2 акты

4. 2) 7 герояу

5. 2) С.Крынiцкага

6. 4) настаунiк

Одаренный (3.7k баллов)
...