Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

Помогите пожалуйста)) 1. Адзначце словы, у якіх колькасць літар і гукаў не супадае: 1)...

+751 голосов

Помогите пожалуйста)) 1. Адзначце словы, у якіх колькасць літар і гукаў не супадае: 1) лясны; 2) яблычнае; 3) прыязджаць; 4) ельнік; 5) князь. 2. Адзначце словы, у якіх пішацца літара э: 2) бр…кет: 2) др…ваед; 3) характ…р; 4) інт…рвал; 5) пр…зідэнт. 3. Адзначце словы, у якіх пішацца літара о: 1) дэп…; 2) в…рабей; 3) Эфі…пія; 4) ф…талабараторыя; 5) шыр…каверхі. 4. Адзначце, дэе пішацца ў: 1) паўночна -…сходні; 2) а…дыторыя; 3) Кавалёва …ладзіслава; 4) кансультацыйна-…рачэбны; 5) Улан - …дэ. 5. Адзначце словы, у якіх пішацца ь: 1) бязрыб…е; 2) дз…як; 3) міл…ён; 4) клубен…чык; 5) кампан…ён. 6. Адзначце словы, у якіх пішацца апостраф: 1) паўшар…е; 2) саслоў…е; 3) Дар…я; 4) фел…етон; 5) двух…ярусны. 7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара а: 1) ч…рнаморскі; 2) ч…рнабароды; 3) д…браякасны; 4) ст…гадовы; 5) р…знабаковы. 8. Адзначце выпадкі, калі пры змяненні назоўніка адбываецца чаргаванне заднеязычнага са свісцячым гукам: 1) сустрэцца з (сяброўка); 2) зваліцца з (кладка); 3) бегчы па (дарожка); 4) радавацца (адзнака); 5) ісці па (бераг). 9. Адзначце радкі, у якіх марфемная будова слоў вызначана правільна: 1) зацемна ( прыстаўка + корань + суфікс + канчатак ); 2) зірнуўшы ( корань + суфікс + суфікс ); 3) здалёку ( прыстаўка + корань + суфікс ); 4) перададзены ( прыстаўка + корань + суфікс + канчатак ); 5) задарожны ( прыстаўка + корань + суфікс + канчатак ). 10. Адзначце радкі, у якіх прыслоўі пішуцца разам: 1) саскочыць (на) хаду; 2) пазіраць (з) верху; 3) (з) верху елкі; 4) ісці (ў) абдымку; 5) пачаць (па) асобку. 11. Адзначце лічэбнікі, напісаныя правільна: 1) пяцьдзясят трэцці; 2) тры пятых; 3) шаснаццаць; 4) у васьмідзесяці; 5) з трымастамі. 12. Адзначце, дзе трэба ўжыць займеннік сябе: 1) Чалавек любіць самога … . 2) Іван быў упэўнены ў …. чалавек. 3) Вартавы даў пра … знаць стукам у дзверы. 4) Васіль запрасіў усіх да … . 5) Нарэшце гоман сам па … ўлёгся. 13. Адзначце словазлучэнні, у якіх ѐсць памылкі ва ўтварэнні ці напісанні дзеепрыметнікаў: 1) размоклыя чаравікі; 2) дагледжаная вопратка; 3) згаладаўшыяся дзеці; 4) плачучы голас; 5) абветранныя твары. 14. Адзначце прыклады, у якіх не (ня) са словамі пішацца разам: 1) (не) верагодны палёт; 2) (не) высушанае своечасова жыта; 3) (не) каторыя работнікі; 4) (не) упэўненасць у сабе; 5) (не) адхіляючыся ад тэмы. 15. Адзначце радкі, дзе запісаны сінонімы: 1) адвага, смеласць, мужнасць; 2) адзінока, самотна, сіратліва; 3) адпачынак, перапынак, канікулы; 4) ганаровы, ганарлівы, ганарысты; 5) спрытна, увішна, жвава. 16. Адзначце словазлучэнні, у якіх парушана лексічная спалучальнасць слоў-кампанентаў: 1) істотны недахоп; 2) пачэсны госць; 3) залыпаць губамі; 4) наталіць прагу; 5) хатнія жывёлы. ТЭКСТ ДЛЯ ЗАДАННЯЎ 17 – 20 ( 1 ) Палявая дарога прывяла да лесу. ( 2 ) Невысокія сосны ўперамежку з кучаравымі елкамі паўкругам абдымалі поле. ( 3 ) Бярозкі нібы дапамагалі сонцу праганяць з лесу змрок. ( 4 ) Спякоты не было. ( 5) Можна было прыйсці крыху адпачыць. 17. Ад асновы дзеяслова ў 2-м сказе ўтварыць дзеепрыслоўе і запісаць. 18. Вызначце, якой часцінай мовы з’яўляецца выдзеленае ў 5-м сказе слова. Адказ запішыце. 19. Вызначце від сувязі сказаў у тэксце. Адказ запішыце. 20. Вызначце стыль і тып тэксту. Адказ запішыце.


Беларуская мова (30 баллов)
Дан 1 ответ
+181 голосов

Ответ: кто-нибуть нашел ответы?

Объяснение:

(48 баллов)
...